Triviare - praktijk:

Alle informatie die tijdens de behandeling wordt uitgewisseld is persoonlijk en vertrouwelijk en zal als zodanig zonder toestemming van de cliënt niet aan derden worden doorgegeven.

De cliënt draagt de verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van het eigen gedrag. De therapeut, noch de praktijk voor creatieve therapie kan aansprakelijk worden gesteld voor enig handelen of nalaten van de cliënt.

Al het gemaakte werk blijft het eigendom van de cliënt en mag bij beëindiging van de behandeling worden meegenomen.

Het gemaakte werk kan gebruikt worden voor doeleinden als supervisie, bijscholing of presentaties bij verwijzers.
Dit op voorwaarde dat de cliënt hier een ondertekende schriftelijke toestemming voor heeft gegeven en het werk anoniem wordt getoond. Dit geldt ook voor fotografische afbeeldingen van het gemaakte werk van de cliënt.

Bij afwezigheid op een afspraak wegens ziekte of andere omstandigheden dient dit uiterlijk 24 uur van te voren te worden doorgegeven.

Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak, wordt het bedrag van de sessie bij de cliënt in rekening gebracht.

De betalingsvoorwaarden zijn ofwel contant na iedere afspraak, ofwel binnen 14 dagen na factuurdatum.

De beroepscode, klachtenreglement, richtlijnen voor vrijgevestigde therapeuten en lijst zorgverzekeraars die de behandeling vergoeden zijn te vinden op de site van de FVB evenals informatie over vaktherapieën en de federatie zelf.


Triviare - atelier - cursussen en workshops:

Aanmelding vindt plaats, nadat het bedrag van de betreffende workshop of cursus is overgemaakt of contact betaald.
Dit uiterlijk 48 uur voor de aanvangsdatum. Daarna wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Wel is mogelijk een andere deelnemer aan te melden.

Fotografische afbeeldingen van het gemaakte werk of foto’s die gemaakt worden tijdens de cursus of workshop worden in overleg en met toestemming afgebeeld op sociale media of gebruikt voor posters en foldermateriaal e.d.


Algemene voorwaarden

Tineke Kelder

Buorren 8

9089 BK Wytgaard

M   06-83972168

E   info@triviare.nl

I    www.triviare.nl